privacyverklaring

Tekstbureau Wat is uw verhaal?, gevestigd aan Knollendamstraat 6C, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS

www.watisuwverhaal.com
Knollendamstraat 6C
+31 (0)6 47 18 87 47

Michel Otten houdt zich bezig met de gegevensbescherming. Ik ben te bereiken via michel@watisuwverhaal.com

PERSOONSGEGEVENS DIE TEKSTBUREAU WAT IS UW VERHAAL? VERWERKT

Tekstbureau Wat is uw verhaal? verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Tekstbureau Wat is uw verhaal? verwerkt:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Inloggegevens van accounts bij webhostingfirma’s en WordPress van klanten

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE TEKSTBUREAU WAT IS UW VERHAAL? VERWERKT

De website van Tekstbureau Wat is uw verhaal? en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via michel@watisuwverhaal.com, dan verwijder ik deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG TEKSTBUREAU WAT IS UW VERHAAL? PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

Tekstbureau Wat is uw verhaal? verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Het kunnen opzetten en bouwen van WordPress-websites

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Tekstbureau Wat is uw verhaal? neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tekstbureau Wat is uw verhaal?) tussen zit.

HOE LANG TEKSTBUREAU WAT IS UW VERHAAL? PERSOONSGEGEVENS BEWAART

Tekstbureau Wat is uw verhaal? bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(CATEGORIE) PERSOONSGEGEVENS

Personalia, adres, telefoon, e-mailadres, inloggegevens webhosting en WordPress

BEWAARTERMIJN

De gegevens worden voor de duur van de opdracht bewaard, na voltooiing ervan worden ze verwijderd.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Tekstbureau Wat is uw verhaal? verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE TEKSTBUREAU WAT IS UW VERHAAL? GEBRUIKT

Tekstbureau Wat is uw verhaal? gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Tekstbureau Wat is uw verhaal? gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en ook gebruikt kunnen worden om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tekstbureau Wat is uw verhaal? en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover ik beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar michel@watisuwverhaal.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Tekstbureau Wat is uw verhaal? wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

HOE TEKSTBUREAU WAT IS UW VERHAAL? PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGT

Tekstbureau Wat is uw verhaal? neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via michel@watisuwverhaal.com